• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
האיגוד הישראלי לאורולוגיה
The Israeli Urological Association
יו"ר האיגוד:
פרופ' מרדכי דובדבני

מנהל תוכן האתר:
ד"ר מורד עסלי

תקנון האיגוד הישראלי לאורולוגיה – 2010

 

1. שם

ההסתדרות הרפואית בישראל – האיגוד הישראלי לאורולוגיה

ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION – ISRAELI UROLOGICAL ASSOCIATION (IUA)

2. תוקף וסמכות

א. האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) , מוקם מתוקף תקנות הר"י ושואב סמכויותיו מתקנות אלו.

ב. כל תקנה מתקנות איגוד האורולוגים הישראלי וכל החלטה מהחלטותיו המתנגדת ו/או סותרת ו/או אינה מתיישבת עם תקנות הר"י, מדיניותה או פעולותיה – בטלה מעיקרה.

ג. שמו של האיגוד בכל מסמך רשמי, הנחיה קלינית, נייר עמדה, הזמנה לכנס מדעי וכיו"ב פרסומים מטעם האיגוד, יכללו את שם ההסתדרות הרפואית בישראל בצורה מפורשת.

3. מטרות האיגוד

א. קיום מסגרת ארגונית מקצועית לרופאים העוסקים באורולוגיה בישראל.

ב. קידום ופיתוח האורולוגיה על כל תחומיה בתחום השירות הקליני, ההוראה והמחקר.

ג. שמירה על זכויות המקצוע והכרתו במישור המקצועי והציבורי וייצוג ענייני החברים באיגוד בתחום המדעי, מקצועי ובפני מוסדות ציבוריים.

ד. ארגון פגישות מדעיות, ימי עיון והשתתפות בכנסים.

ה. טיפוח קשרים עם חברות זרות, מוסדות חינוך ומחקר וארגונים בינלאומיים העוסקים בנושאים הקשורים לאורולוגיה על כל תחומיה.

4. חברות

א. החברות באיגוד האורולוגים הישראלי מותנית בחברות בהר"י, למעט חבר חוץ.

ב. באיגוד ארבעה סוגי חברות: חבר מן המניין, חבר שלא מן המניין, חבר חוץ וחבר כבוד.

ג. כחבר מן המניין יוכל להתקבל כל רופא חבר הר"י ובעל תעודת מומחה באורולוגיה מטעם משרד הבריאות של מדינת ישראל.

ד. כחבר שלא מן המניין יכול להתקבל:

1) כל רופא, חבר הר"י, שאינו בעל תעודת מומחה באורולוגיה והעוסק או מתעניין בתחומי האורולוגיה.

2) מתמחה באורולוגיה, חבר בהר"י, בעל פנקס התמחות שעבר בחינות שלב א'

(כירורגיה כללית ואורולוגיה).

ה. כחבר חוץ יוכל להתקבל:

1) מומחה לאורולוגיה המוכר על ידי איגוד אורולוגי מקצועי מוכר בארץ מגוריו בחו"ל, המבקש להיות חבר באיגוד הישראלי.

2) אורולוג מומחה ישראלי שנעדר מהארץ לתקופה של יותר מ-3 שנים, שאינו חבר הר"י ומבקש להיות חבר חוץ באיגוד.

ו. חבר כבוד

אדם אשר האיגוד מבקש להעניק לו הוקרה עקב תרומתו המיוחדת למקצוע האורולוגיה בישראל. חברות כבוד תוענק על ידי ועד האיגוד ברוב קולות של חברי הועד.

5. נוהלי קבלה

א. רופא המעוניין להתקבל כחבר באיגוד האורולוגים הישראלי יגיש לועד האיגוד טופס בקשה ויצרף האישורים המתאימים [ראה נספח טופס בקשה].

ב. ועד האיגוד יחליט על קבלת הבקשה או דחייתה ויחליט על סוג החברות ברוב קולות של חברי הועד.

ג. החלטה תימסר למועמד בכתב. במקרה של דחיית בקשה ינמק הועד את החלטתו וייתן למועמד הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו. במידה ויידחה, רשאי לערער על החלטת הועד בפני האסיפה הכללית.

ד. רופא לא מומחה באורולוגיה המעוניין להתקבל כחבר שלא מן המניין באיגוד האורולוגים הישראלי (1) יגיש לועד האיגוד טופס בקשה ויצרף האישורים המתאימים [ראה נספח טופס בקשה]; (2) ייצרף מכתב המסביר את הסיבות לרצונו להצטרף לאיגוד ושתי המלצות מחברים מן המניין באיגוד האורולוגים הישראלי המסבירים את עיסוקו בשטח האורולוגיה; (3) נושא חברותו באיגוד יועלה לדיון בועד מידי 3 שנים כדי לאשר את המשך חברותו כמי שעדיין עוסק בשטח האורולוגיה.

6.זכויות וחובות

א. כל חבר באיגוד האורולוגים הישראלי זכאי להשתתף בפעילויות השונות של האיגוד.

ב. השתתפות באסיפה הכללית, זכות ההצבעה והזכות לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד שמורים לחברים מן המניין בלבד.

ג. חבר באיגוד חייב בתשלום דמי חבר שנתיים [ראה נספח "דמי חבר"]. מועד אחרון לתשלום ושיעור דמי החבר יקבע על ידי ועד האיגוד.

ד. ועד האיגוד רשאי לאסור על חבר שלא שילם דמי החבר עד למועד הקובע מלהשתתף באסיפה הכללית, בבחירות וכן למנוע ממנו מלהשתתף בפעילות שבחסות האיגוד.

ה. על כל חבר באיגוד למלא אחר ההחלטות שהתקבלו במוסדות האיגוד.

7. הפסקת חברות

א. רשאי חבר באיגוד להפסיק חברותו מרצונו, ועליו להודיע על כך לועד האיגוד בכתב.

ב. חבר איגוד אשר הוצא או מוציא עצמו מהר"י, תופסק חברותו באיגוד האורולוגים הישראלי.

ג.ועד האיגוד רשאי ברוב קולות החברים, להמליץ לאסיפה הכללית להשעות או להפסיק חברותו של חבר באיגוד במקרים הבאים:

1) אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם לכן היו מונעות את קבלת החבר.

2) אם שוכנע הועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד או את תקנות האיגוד ו/או פעל בניגוד למדיניות האיגוד או הר"י ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד או להר"י בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עימה קלון על ידי בית משפט מוסמך או ע"י ועדת אתיקה של הר"י.

3) אם לא שילם את דמי החברות השנתיים במשך 3 שנים, למרות שנתנו לו שלוש אזהרות בכתב ושחלפו לפחות 30 יום בין אזהרה לאזהרה, לפי תקנון הר"י.

ד. בכל מקרה שתעמוד שאלת השעיה או הוצאת חבר מן האיגוד, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו. במידה והחליט הועד על המלצה לאסיפה להשעיית או הוצאת חבר מן האיגוד, יודיע לו הועד על כך בכתב, 30 יום לפני מועד האסיפה.

ה. רשאי החבר לערער על החלטת הועד בפני האסיפה הכללית ואף רשאי לערער על החלטת האסיפה הכללית בפני בית הדין של הר"י.

8. מוסדות האיגוד

א. האסיפה הכללית

ב. ועד האיגוד

ג. מועצת האיגוד

ד. חוגים וחברות משנה

ה. ועדת ביקורת

ו. ועדת בחירות

ז. ועדות משנה

א. האסיפה הכללית

1) אסיפה כללית של האיגוד תתקיים אחת לשנה. מועד האסיפה ומיקומה ייקבעו על ידי הועד. הזמנות תשלחנה בדוא"ל לכל החברים ותפורסמנה באתר האיגוד לפחות שלושים יום לפני המועד. חברים מן המניין רשאים להגיש הצעות לסדר היום לועד האיגוד עד 45 יום טרם מועד האסיפה. בהזמנות יפורסם סדר היום של האסיפה, שיקבע על ידי ועד האיגוד. נושא שלא נכלל בסדר היום ידון באסיפה רק אם החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.

2) האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר חברי האיגוד בעלי זכות הצבעה. אם בזמן הנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תדחה האסיפה הכללית למשך מחצית השעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.

3) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות תהיינה בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשת הצבעה חשאית על ידי לפחות עשירית ממספר המשתתפים. במידה והדעות בהצבעה תהיינה שקולות – יכריע יו"ר ועד האיגוד.

4) תפקידי האסיפה הכללית:

א) קבלת דו"ח על פעילות הועד כולל דו"ח כספי.

ב) בחירת ועד האיגוד ויו"ר האיגוד אחת לשנתיים.

ג) דיון והחלטות בנושאים על סדר היום.

ד) הנחיות ודרכי פעולה לועד ופעילות האיגוד עד לאסיפה הבאה.

ה) האסיפה הכללית, בהמלצת הועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות, או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד.

אסיפה שלא מן המניין

ועד האיגוד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת, וחייב לעשות זאת בתוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת 20% מהחברים מן המניין של האיגוד. אסיפה זו תהיה חוקית בתנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.

ב. ועד האיגוד

1. תפקיד הועד לייצג את האיגוד ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.

2. בוועד יכהנו שבעה חברים ובהם יו"ר, מזכיר וגזבר.

2. לועד האיגוד יבחרו רק חברים שהם חברים מן המניין במשך 3 שנים לפחות, מי שלא הורשעו בפלילים או בעבירת אתיקה/משמעת באחד ממוסדות הר"י ובכל מוסד ציבורי אחר.

3. רשאי להיבחר רק מי ששילם דמי חבר לאיגוד במשך 3 שנים ברציפות ואינו חייב במיסי חבר לשנה שבה מגיש את מועמדותו.

4. נושאי משרה באיגוד לא יכהנו כנושאי משרה של איגוד/חברה אחרים או של ארגון אחר, חיצוני להר"י, העוסק באותם תחומים, כדי להימנע ככל האפשר ממצב של ניגוד עניינים.

5. הועד ייבחר ע"י האסיפה הכללית לתקופה של שנתיים לפי נוהל הבחירות שבתקנון.

6. חברי ועד יוכלו להיבחר לתפקידם עד 3 פעמים לכל היותר, ברצף כהונה אחד. חבר ועד, אשר מילא תפקידו 6 שנים ברציפות, יצטרך לעבור תקופת צינון של שנתיים לפחות לפני הצגת מועמדתו לתפקיד של יו"ר או חבר ועד.

7. הועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר, שיבחרו מבין חברי הועד בהסכמה או ברוב קולות של כל חברי הועד.

א) גזבר האיגוד יהיה אחראי, בין היתר, לטיפול בדמי החבר באמצעות תיאום מנגנון גביית דמי חבר מול הר"י, קבלת עדכונים ביחס למספר החברים המשלמים וסיוע למשלוח דרישות ואזהרות לחברים שאינם משלמים. הגזבר אחראי לשימוש מושכל בכספי האיגוד, לניהול התנועות הכספיות של האיגוד ולהעברת מסמכים כגון חשבוניות והעתקי המחאות למחלקת הנהלת החשבונות בהר"י. הפעילות הכלכלית של האיגוד תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י. מתפקיד הגזבר להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו.

בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו יו"ר האיגוד.

ב) מזכיר האיגוד ידאג לרישום ועריכת פרוטוקולים של ישיבות האיגוד והועד, לבצע את ההתכתבויות של האיגוד, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם ולהודיע לחברי האיגוד על פגישות, אסיפות ופעילות מתוכננת.

8. ישיבות הועד תהינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות ארבעה מחבריהועד במקרה של שויון קולות בהצבעה יכריע קולו של היו"ר.

9. חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאיגוד. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.

10. הועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש לפי נוהל הבחירות שבתקנון. אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית להביע אי אמון בועד כולו או ביו"ר בלבד, דבר המחייב הכרזה על בחירות חדשות על פי הנוהל. במידה ויובע אי אמון בחבר ועד, יכנס הבא אחריו, לפי הנוהל.

11. התפטר חבר ועד או נבצר ממנו למלא תפקידו, יתמנה במקומו החבר שזכה במספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הועד המכהנים. היה ואין מועמד כנ"ל, תבוצע בחירת החבר/ים הבאים בנוהל בחירות אלקטרוניות לאחר הודעה מתאימה על בקשה למועמדות.

12. במקרה ופחת מספר חברי הועד לפניתום כהונתם עד למטה מארבעה חברים, יכנסו חברי הועד הנותרים אסיפה כללית שלא מן המניין, בתוך 60 יום, לשם החלטה על הרכב הועד הזמני, עד לניהול בחירות חדשות לפי הנוהל.

13. חבר ועד האיגוד שנעדר מארבע ישיבות רצופות ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו ובלבד שתשלח אליו התראה מתאימה ותינתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בפני הועד.

14. ועד האיגוד מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל עליו הועד היוצא של האיגוד ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון האיגוד ולתקנון הר"י, אלא אם כן, פעל הועד היוצא בניגוד לתקנון האיגוד או בניגוד לתקנון הר"י וזאת בכפוף לכל דין.

15. ועד האיגוד יתעד את החלטותיו והנימוקים שבצידן, בפרוטוקולים כתובים. כל פרוטוקול יועבר בתוך זמן סביר לחברי ועדת הביקורת.

16. ועד האיגוד לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י.

יו"ר האיגוד

1. תפקיד היו"ר הוא לייצג את האיגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד איגוד ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד למיניהן. בהיעדר היו"ר ימלא את מקומו מזכיר האיגוד.

2. יו"ר האיגוד ייבחר ברוב רגיל של בעלי זכות הצבעה. יודגש כי על פי נהלי הבחירות של הר"י, במידה ומדובר במועמד יחיד, יש לאפשר התנגדות ואם יותר מ50% מבעלי זכות ההצבעה הביעו את התנגדותם, לא יוכל המועמד להיבחר לתפקיד בכל מקרה.

3. הליך בחירת יו"ר האיגוד יהיה באותו מועד וזהה להליך בחירת ועד האיגוד. בחירת היו"ר היא לכהונה בת שנתיים, אך יוכל להיבחר לתקופה כהונה נוספת אחת (היינו לא יותר מארבע שנות יו"ר רצופות).

4. על המועמד ליו"ר האיגוד יחולו כל הדרישות והכללים של המועמד לחבר ועד האיגוד, ובנוסף, תפקידו מחייב כי עיקר עיסוקו בפועל יהיה באורולוגיה.

5. במידה ואין מועמד כלשהוא לתפקיד יו"ר האיגוד, ייבחרו לוועד 7 חברים, ואלו יבחרו מתוכם את היו"ר בהסכמה או על פי רוב קולות של כל חברי הועד.

6. במצב בו מתפטר או נבצר יו"ר האיגוד, תתכנס האסיפה הכללית תוך 90 יום לבחירת יו"ר חדש, לפי נוהל הבחירות שבתקנון. עד בחירת היו"ר ישמש מזכיר הועד כיו"ר הזמני.

ג. מועצת האיגוד

1. תוקם מועצת איגוד, אשר תורכב מחברי הוועד ויו"ר החוגים של האיגוד.

2 . מועצת האיגוד תסייע לועד האיגוד בקביעת המדיניות המדעית של האיגוד והוצאתה לפועל.

3. יו"ר האיגוד ישמש כיו"ר מועצת האיגוד.

4. פרסומים מדעיים של החוג יאושרו תחילה במועצת האיגוד.

5. מועצת האיגוד תקבע את סדרי ומועדי דיוניה ואת מקום מושבה.

ד. חוגים וחברות משנה

1. לאיגוד חוגים מקצועיים, אשר יפעלו לקידום נושא מדעי ספציפי במסגרת האיגוד.

2. 10% לפחות, מחברי האיגוד או 15 רופאים, לפחות, מחברי האיגוד מן המניין המעוניינים בהקמת חוגיפנו בכתב לוועד האיגוד, אשר ידון בבקשתם ויחליט האם לאשרה, בשיתוף עם הר"י.

3. תקנוני החוגים והחלטותיהם כפופים לתקנון האיגוד והחלטותיו ואינם יכולים לעמוד בסתירה אליהם.

4. תקנוני החוגים וכל שינוי שמבוקש לערוך בהם יובאו לאישור האיגוד.

5. חוג רשאי לקבל לשורותיו בזכויות מלאות כל רופא חבר הר"י.

6. כיו"ר חוג באיגוד האורולוגים יכול להיבחר רק חבר מן המניין של האיגוד העומד בכל המדדים של מועמד לחבר ועד או יו"ר איגוד.

7. בחירות ליו"ר חוג יתקיימו במתכונת זהה לזו של בחירות ועד ויו"ר איגוד האורולוגים הישראלי (הודעה מראש, ועדת בחירות וכו' ע"פ תקנון הר"י והאיגוד, כל החברים מן המניין שבאיגוד). כלומר כל חברי האיגוד בוחרים את היו"ר ולא רק החברים המשתתפים בפעילות החוג.

8. בחירות ליו"ר חוג יתקיימו בשנה שבה אין בחירות לוועד האיגוד.

9. יו"ר שסיים את הקדנציה שלו יכול לשמש כחבר ועד החוג ללא תקופת צינון.

10. יתר חברי ועד החוג יבחרו בהצבעה שתתקיים על ידי החברים בחוג עצמו

11. קדנציה של יו"ר חוג היא לשנתיים.

12. היו"ר יכול לשמש בתפקידו 3 קדנציות כלומר 6 שנים רצופות. לאחר מכן חייב בתקופת צינון של שנתיים ואז יכול להיבחר שוב כיו"ר חוג.

13. בעלי התפקידים בחוג לא יוכלו לשמש כבעלי תפקידים באיגוד במהלך תקופת כהונתם בחוג.

14. החוג לא ינהל את כספיו בנפרד מכספי האיגוד.

15. פעילותם של החוגים תהיה מתואמת עם האיגוד, וכל פרסומיהם יישאו את סמל האיגוד.

16. כדי להיחשב כחוג פעיל על יו"ר החוג לקיים לפחות 2 פגישות מדעיות בשנה.

17. ראש החוג ידווח לועד האיגוד אחת לשנה על פעילות החוג.

ה. ועדת ביקורת

1. תפקידי הוועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של האיגוד והחוגים ואת חוקיות ההחלטות.

2. האסיפה הכללית תבחר ב-3 חברים מן המניין לשמש כועדת ביקורת.

3. חבר בועדה זאת לא יישא כל תפקיד אחר במוסדות האיגוד.

4. שמות חברי הועדה יפורסמו באתר האיגוד.

ו. ועדת בחירות

1. תפקיד ועדת הבחירות יהיה לוודא אתכשירות המועמדים לתפקיד, הפצת רשימת המועמדים במועד ותקינות הליך הבחירה של חברי הועד ויו"ר האיגוד.

2. ועד האיגוד המכהן ימנה ועדת בחירות המונה 3 חברים שאינם מכהנים או מועמדים לתפקיד נושא משרה באיגוד.

3. מועד בחירתה של הועדה יהיה לכל הפחות 90 ימים טרם הבחירות בפועל.

4. הועדה תפרט את הקריטריונים לבחירת חברים / יו"ר ועד האיגוד.

5. שמות חברי הועדה יפורסמו באתר האיגוד.

6. הפיקוח על הבחירות יהיה אך ורק בידי ועדת הבחירות ויו"ר הועדה יהיה ריבוני בכל החלטה בעניין זה.

7. הועד המכהן ישתף פעולה באופן מלא עם ועדת הבחירות.

ז. ועדות משנה

האסיפה הכללית או הוועד רשאים להקים ועדות נוספות, לפי הצורך.

ועדות אלו יהיו כפופות לוועד האיגוד.

כל החלטה ותקנה מהחלטות ותקנות ועדות המשנה של האיגוד, אשר אינן מתיישבות ו/או סותרות ו/או מתנגדות לתקנות ולהחלטות ועד האיגוד - בטלות מעיקרן.

9. נוהל הבחירות

מטרת נוהל זה לקבוע סדרי בחירות תקינים באיגוד. הבחירות תהיינה בחירות ישירות ליו"ר האיגוד ולחברי הועד. 90 ימים טרם עריכת בחירות באיגוד ימנה ועד האיגוד ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה באיגוד. ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד האיגוד, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד קיום הבחירות. הבחירות תהיינה חשאיות. הוועד וועדת הבחירות יקבעו את אופן הבחירות כבחירות אישיות במסגרת האסיפה הכללית או לחילופין כבחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה לשם כך בהר"י. ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד.

לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול את סדרי הבחירות בהתאם לאופן שנקבע. בבחירות אישיות תכלול ההזמנה לפחות את סדר היום כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים. בבחירות אלקטרוניות תכלול ההזמנה לפחות את ציון הימים והשעות בהן ניתן יהיה לבחור באמצעות המערכת, הפניה להסבר על השימוש במערכת ושמות המועמדים בצירוף מצעם.

על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לאיגוד לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות. בתקופת הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה, לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים. עם סגירת הקלפיות או סגירת המערכת האלקטרונית, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות או תקבל לידיה את תוצאות ההצבעה (בהתאמה). בספירה ידנית, רשאי כל מועמד לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.

במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על ידי הגרלה או על ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים. חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.

אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה, כפי שקבוע בתקנון האיגוד, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על פי דרישת 20% מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך 10 ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי האיגוד ולהר"י. התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד.

ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של האיגוד/חברה. על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך 7 ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית. האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על ועד האיגוד וועדת הבחירות. תוצאות הבחירות יפורסמו בדוא"ל ובאתר האיגוד.

10. חובות נושאי משרה

נושאי משרה באיגוד חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי האיגוד וכלפי הר"י.

11. ניגוד עניינים

א. נושא משרה באיגוד, שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת האיגוד ו/או הר"י - רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.

ב. ככלל, הסמכות להעביר חבר ועד או חבר ועדת הביקורת שנבחר באסיפה הכללית מתפקידו, מסורה לאסיפה הכללית. הסמכות להעביר את המזכיר או הגזבר מתפקידיהם ככאלה מסורה לוועד האיגוד בהחלטה מנומקת שנתקבלה ברוב קולות.

ג. על החלטת האסיפה הכללית או וועד האיגוד (בהתאמה) ניתן לערער בפני בית הדין של הר"י והחלטתו תהיה סופית.

12. כספים

א. תקציב האיגוד וגובה מיסי החבר שיוטלו על חברי האיגוד יקבעו ע"י הועד, באישור הועד המרכזי של הר"י. הועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית, ובאישור הועד המרכזי של הר"י.

ב. חברי כבוד וגמלאים שהיו חברים מן המניין פטורים מתשלום מיסי החבר.

ג. יו"ר האיגוד, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה.

ד. מורשה חתימה שנבצר ממנו למלא תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, תבוטל חתימתו בחשבון האיגוד בבנק. ועד האיגוד, באישור הר"י, ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.

ה. העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה באיגוד לאחר תהליך הבחירות, יתבצע לכל המאוחר בתוך 30 ימים לאחר מועד קיומן.

13. תקנון האיגוד – אישור ושינויים

א. תקנון האיגוד יאושר ברוב רגיל, לאחר דיון באסיפה הכללית.

ב. כל הצעה לשינוי בתקנון תובא בכתב על ידי הוועד ותופץ בין כל חברי האיגוד עד 30 יום לפני מועד האסיפה הכללית.

ג. הצבעה על השינויים בתקנון תיעשה ברוב רגיל, לאחר דיון באסיפה הכללית.

ד. שינויים שהתקבלו יצויינו במפורש בפרוטוקול האסיפה ויקבלו את אישור היועץ המשפטי בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף. ועד האיגוד ידאג להעביר להר"י תקנון מעודכן, הכולל את כל השינויים שנתקבלו ואושרו.

14. פירוק האיגוד

א. החלטה על פירוק תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של 75% של החברים מן המניין.

ב. במקרה של פירוק האיגוד, יועבר רכוש האיגוד לועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו, לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד.

15. פרשנות

א. סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.

ב. כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.

נספחים

דמי חבר

1. דמי החברות הם לשנה.

2. שיעור דמי החבר יקבעו מפעם לפעם על ידי ועד האיגוד (באישור הועד המרכזי שלהר"י)

בקשה להצטרפות כחבר באיגוד האורולוגים הישראלי

אבקש להצטרף לאיגוד האורולוגים הישראלי כחבר מן המניין/חבר שלא מן המניין/חבר חוץ (הקף בעיגול)

שם______________________________________ת.ז.____________________

כתובת___________________________________________________________

שנת לידה_________________שנת עליה____________________

בוגר בי"ס לרפואה ______________________________ שנה:_______

מספר רשיון לעסוק ברפואה בישראל____________ מתאריך___________

מומחה במקצוע__________________________ מתאריך__________

מספר רשיון מומחה בישראל_________________ מתאריך__________

בכבוד רב,

______________________ _________________  _________

שם                           חתימה               תאריך

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

- אישור חברות בהר"י (לרישום חברים מן המניין / חברים שלא מן המניין)

- תצלום תעודת מומחה מטעם משרד הבריאות הישראלי (לרישום חברים מן המניין)

- אישור הר"י על התמחות בתוקף (לרישום מתמחה כחבר שלא מן המניין)

- המלצת שני חברים מן המניין באיגוד האורולוגים הישראלי המסבירים את עיסוקו בשטח האורולוגיה

(לרישום מומחה כחבר שלא מן המניין)

- אישור הכרה כמומחה ע"י איגוד אורולוגי מקצועי בחו"ל והמוכר שכזה ע"י הר"י מתורגם כחוק לאנגלית (לרישום חברי חוץ)

 

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לאורולוגיה

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, להצטרף לבית הספר האינטרנטי ועוד
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום הרפואה הכירורגית, להוריד טופסי הסכמה, לצפות בסרטוני ניתוחים ועוד
איני חבר/ת איגוד